گالری عکس

implantimplant

ایمپلنت

filling teethfilling teeth

آمالگام بیلداپ

Dental implantDental implant

کامپوزیت لمینیت

Smile pattern correctionSmile pattern correction

اصلاح طرح لبخند

laminate teeth priceSmile pattern correction

اصلاح طرح لبخند

Smile pattern correctionSmile pattern correction

اصلاح طرح لبخند

Smile pattern correctionSmile pattern correction

اصلاح طرح لبخند

Smile pattern correctionSmile pattern correction

اصلاح طرح لبخند

Smile pattern correctionSmile pattern correction

اصلاح طرح لبخند

Smile pattern correctionSmile pattern correction

اصلاح طرح لبخند

Smile pattern correctionSmile pattern correction

اصلاح طرح لبخند

Close the dental gap

پرسلن لمینیت

Tooth fillingTooth filling

پرکردگی فلزی با مواد همرنگ

Close the dental gaplaminate teeth

بستن فاصله دندانی

Close the dental gapClose the dental gap

بستن فاصله دندانی

Fracture of the toothFracture of the tooth

شکستگی دندان

دیدگاهی وجود ندارد

Sorry, the comment form is closed at this time.