آفت دهان

به زخم‌های گرد و بیضی شکل که به رنگ سفید یا زرد درون دهان ایجاد می‌شوند، آفت گفته می‌شود. آفت دهان یک بیماری مخاطی است که به صورت زخم‌های کوچک و بزرگ در دهان ایجاد می‌شود

بررسی آفت دهان